Bosch BDU3740 Supplement Manual page 47

Drive unit, epac
Hide thumbs Also See for BDU3740:
Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 9
Praca
Do uruchomienia systemu eBike konieczny jest panel stero-
wania. W instrukcji obsługi panelu sterowania należy zapo-
znać się i przestrzegać wskazówek dotyczących uruchamia-
nia systemu eBike i sterowania jednostką napędową.
Wskazówki dotyczące jazdy przy użyciu systemu
eBike
Kiedy pracuje napęd eBike?
Napęd eBike wspomaga użytkownika podczas jazdy podczas
pedałowania. Wspomaganie nie działa bez naciskania na pe-
dały. Moc silnika uzależniona jest od siły zastosowanej pod-
czas naciskania na pedały.
Im mniejsza jest siła naciskania, tym mniejsze wspomaganie.
Reguła ta obowiązuje niezależnie od poziomu wspomagania.
Napęd eBike wyłącza się automatycznie przy prędkości prze-
kraczającej 25/45 km/h. Gdy prędkość spadnie poniżej
25/45 km/h, napęd uruchamiany jest ponownie w sposób
automatyczny.
Jedyny wyjątek stanowi system wspomagania przy popycha-
niu, gdy rower elektryczny można prowadzić z niewielką
prędkością, nie naciskając na pedały. Podczas korzystania
ze wspomagania przy popychaniu pedały mogą się obracać.
Na rowerze elektrycznym można w każdej chwili przejść na
tryb bez wspomagania, tzn. jeździć jak na normalnym rowe-
rze. Należy wówczas albo wyłączyć system eBike, albo prze-
stawić poziom wspomagania na OFF. To samo dotyczy sytu-
acji, gdy akumulator jest wyładowany.
Współpraca systemu eBike z przerzutkami
Także korzystając z napędu eBike należy użytkować prze-
rzutki w taki sposób, jak w normalnym rowerze (zob. instruk-
cja obsługi roweru elektrycznego).
Niezależnie od rodzaju przerzutek zaleca się, aby na czas
przerzucania biegów przerwać na chwilę pedałowanie. Uła-
twi to przerzucanie przerzutek i zmniejsza zużycie układu
przenoszenia napędu.
Wybierając odpowiednią przerzutkę, można przy takim sa-
mym nakładzie siły zwiększyć tempo jazdy i przebytą odle-
głość.
Pierwsze doświadczenia
Zaleca się, aby pierwsze doświadczenia z rowerem elek-
trycznym zbierać z dala od często uczęszczanych ulic.
Należy wypróbować różne poziomy wspomagania. Rozpo-
czynać należy od najniższego poziomu wspomagania. Po
uzyskaniu wystarczającego doświadczenia można na rowe-
rze elektrycznym włączyć się – tak jak na każdym innym ro-
werze – w ruch drogowy.
Dystansy roweru elektrycznego należy przetestować w róż-
nych warunkach, zanim przejdzie się do pokonywania dłuż-
szych, trudniejszych tras.
Wpływ na dystans roweru
Na dystans mają wpływ różne czynniki, na przykład:
– poziom wspomagania,
– prędkość,
Bosch eBike Systems
– sposób przerzucania biegów,
– rodzaj opon i profil,
– wiek i stan akumulatora,
– profil trasy (nachylenia) i rodzaj trasy (nawierzchnia),
– kierunek wiatru i temperatura otoczenia,
– ciężar roweru, ciężar użytkownika i bagażu.
Dlatego nie da się dokładnie ustalić dystansu ani przed przy-
stąpieniem do jazdy, ani w trakcie jazdy. Ogólne zasady są
jednak następujące:
– Przy równym poziomie wspomagania: im mniej siły przy-
kłada użytkownik, aby osiągnąć określoną prędkość (np.
stosując przerzutki w sposób optymalny), tym mniej ener-
gii zużyje napęd roweru i tym większy będzie dystans,
który można przebyć na jednym ładowaniu akumulatora.
– Im wyższy jest wybrany poziom wspomagania przy jedna-
kowych warunkach, tym mniejszy będzie dystans.
Pielęgnacja roweru elektrycznego
Należy wziąć pod uwagę zakres dopuszczalnych temperatur
części składowych roweru elektrycznego podczas użytkowa-
nia i przechowywania. Należy chronić jednostkę napędową,
komputer pokładowy i akumulator przed ekstremalnymi
temperaturami (np. przed intensywnym nasłonecznieniem
bez równoczesnego napowietrzenia). Ekstremalne tempera-
tury mogą uszkodzić części składowe (a w szczególności
akumulator).
Co najmniej raz w roku należy wykonać przegląd techniczny
systemu eBike (m.in. kontrola mechaniki, aktualności opro-
gramowania systemowego).
Konserwacja i serwis
Konserwacja i czyszczenie
Przy wymianie lampek należy pamiętać, aby były one kompa-
tybilne z systemem Bosch eBike (proszę upewnić się u
sprzedawcy) i aby miały takie samo napięcie. Można stoso-
wać wyłącznie lampki o takim samym napięciu.
Nie wolno zanurzać części składowych (w tym jednostki na-
pędowej) w wodzie, nie wolno ich też czyścić przy użyciu wo-
dy pod ciśnieniem.
Co najmniej raz w roku należy wykonać przegląd techniczny
systemu eBike (m.in. kontrola mechaniki, aktualności opro-
gramowania systemowego).
Serwisowania i napraw roweru elektrycznego należy dokony-
wać w autoryzowanym punkcie sprzedaży rowerów.
Obsługa klienta oraz doradztwo dotyczące
użytkowania
Z wszystkimi pytaniami dotyczącymi systemu eBike i jego
części składowych należy zwracać się do autoryzowanego
punktu sprzedaży rowerów.
Dane kontaktowe autoryzowanych punktów sprzedaży rowe-
rów można znaleźć na stronie internetowej:
www.bosch-ebike.com.
Polski – 3
0 275 007 3D1 | (14.03.2022)
loading

This manual is also suitable for:

Bdu3741Bdu3760Bdu3761Bdu3780Bdu3781