Bosch BDU3740 Supplement Manual page 45

Drive unit, epac
Hide thumbs Also See for BDU3740:
Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 9
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
Należy przeczytać wszystkie wskazówki
dotyczące bezpieczeństwa i zalecenia.
Nieprzestrzeganie wskazówek dotyczących
bezpieczeństwa i zaleceń może doprowa-
dzić do porażenia prądem elektrycznym, po-
żaru i/lub poważnych obrażeń ciała.
Wszystkie wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeń-
stwa pracy i zalecenia należy zachować do dalszego za-
stosowania.
Używane w niniejszej instrukcji obsługi pojęcie akumulator
odnosi się do wszystkich oryginalnych akumulatorów Bosch
eBike.
Należy przeczytać i przestrzegać wskazówek dotyczą-
u
cych bezpieczeństwa pracy oraz zaleceń zawartych
we wszystkich instrukcjach obsługi systemu eBike
oraz w instrukcji obsługi roweru elektrycznego.
Nie wolno podejmować żadnych działań mających na
u
celu modyfikację, a w szczególności podwyższenie
mocy napędu lub maksymalnej prędkości ze wspoma-
ganiem, jaką osiąga napęd. Zagraża to bezpieczeństwu
własnemu oraz innych osób, a także może skutkować
tym, że użytkownik będzie poruszał się po drogach pu-
blicznych w sposób niezgodny z prawem.
Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji w syste-
u
mie roweru elektrycznego, nie wolno też montować
żadnych dodatkowych produktów, które mogłyby pod-
nieść wydajność systemu eBike. Z reguły przyczynia się
to do skrócenia żywotności systemu, istnieje też ryzyku
uszkodzenia jednostki napędowej i roweru. Oprócz tego
istnieje niebezpieczeństwo utraty gwarancji. Niezgodne z
zaleceniami obchodzenie się z systemem stanowi oprócz
tego zagrożenie dla bezpieczeństwa własnego i innych
użytkowników ruchu drogowego. Wypadek spowodowany
zmianami dokonanymi w systemie pociąga za sobą wyso-
kie koszty OC, a nawet postępowanie karne.
Nie wolno otwierać jednostki napędowej. Jednostka
u
napędowa nie wymaga konserwacji, a jej naprawy mo-
że dokonywać wyłącznie wykwalifikowany personel
przy użyciu oryginalnych części zamiennych. W ten
sposób zagwarantowana jest bezpieczna eksploatacja
jednostki napędowej. Nieuzasadnione otwarcie jednostki
napędowej pociąga za sobą wygaśnięcie roszczeń gwa-
rancyjnych.
Wszystkie elementy zamontowane na jednostce napę-
u
dowej oraz wszystkie pozostałe elementy napędu ro-
weru elektrycznego (np. koło łańcuchowe, zabierak,
pedały) wolno wymieniać wyłącznie na części o iden-
tycznej budowie lub na części specjalnie przewidziane
przez producenta danego roweru elektrycznego. W ten
sposób można uniknąć przeciążenia i uszkodzenia jed-
nostki napędowej.
Przed przystąpieniem do prac przy rowerze elektrycz-
u
nym (np. przeglądu, napraw, montażu, konserwacji,
prac przy łańcuchu itp.), transportem roweru za po-
Bosch eBike Systems
mocą samochodu lub samolotu lub przechowywaniem
akumulatora należy wyjąć akumulator z roweru. Nieza-
mierzone uruchomienie roweru elektrycznego może spo-
wodować obrażenia ciała.
W warunkach ekstremalnych, np. przy utrzy-
mującym się wysokim obciążeniu i niskiej
prędkości podczas jazd górskich lub z obcią-
żeniem, temperatura poszczególnych części
napędu może osiągać > 60 °C.
Po zakończeniu jazdy należy unikać kontaktu gołymi
u
rękami lub nogami z obudową jednostki napędowej. W
warunkach ekstremalnych, np. przy utrzymującym się wy-
sokim momencie obrotowym w niskich prędkościach lub
podczas jazd górskich lub z obciążeniem, obudowa może
się mocno nagrzewać.
Wysoka temperatura obudowy jednostki napędowej może
być spowodowane następującymi czynnikami:
– Temperatura otoczenia
– Profil jazdy (długość trasy/wzniesienia)
– Czas trwania jazdy
– Tryby wspomagania
– Zachowanie użytkownika (wkład własny)
– Masa całkowita (rowerzysta, rower eBike, bagaż)
– Pokrywa silnika jednostki napędowej
– Właściwości odprowadzania ciepła przez ramę roweru
– Typ jednostki napędowej i przekładni
Należy stosować wyłącznie oryginalne akumulatory
u
firmy Bosch, które producent przewidział dla danego
typu roweru. Użycie akumulatorów innego rodzaju może
spowodować obrażenia lub wywołać pożar. W razie zasto-
sowania nieodpowiednich akumulatorów firma Bosch nie
ponosi odpowiedzialności, także z tytułu gwarancji.
Nie należy umieszczać magnesu w pobliżu
implantów oraz innych urządzeń medycz-
nych, np. rozrusznika serca lub pompy insu-
linowej. Magnes wytwarza pole, które może za-
kłócić działanie implantów i urządzeń medycz-
nych.
Magnes należy przechowywać z dala od magnetycz-
u
nych nośników danych oraz urządzeń wrażliwych ma-
gnetycznie. Pod wpływem działania magnesów może
dojść do nieodwracalnej utraty danych.
Należy stosować się do wszystkich przepisów prawa
u
krajowego, dotyczących homologacji i stosowania ro-
werów elektrycznych.
Informacje o ochronie danych osobowych
Przy podłączeniu roweru elektrycznego do Bosch Diagno-
sticTool 3 przekazywane są dane dotyczące użytkowania
jednostki napędowej Bosch (m.in. zużycie energii, tempera-
tura itp.) do Bosch eBike Systems (Robert Bosch GmbH) w
celu ulepszania produktów. Bliższe informacje na ten temat
można uzyskać na stronie internetowej Bosch eBike:
www.bosch-ebike.com.
Polski – 1
0 275 007 3D1 | (14.03.2022)
loading

This manual is also suitable for:

Bdu3741Bdu3760Bdu3761Bdu3780Bdu3781