Bosch BDU3740 Supplement Manual page 43

Drive unit, epac
Hide thumbs Also See for BDU3740:
Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 9
utasításában az eBike-rendszer üzembe helyezésének ás a
hajtóegység vezérlésének a leírását.
Tájékoztató az eBike-rendszerrel való
kerékpározáshoz
Mikor működik az eBike-hajtómű?
Az eBike-hajtómű addig támogatja Önt a hajtásban, amíg ta-
possa a pedált. Pedálozás nélkül nincs támogatás. A motor-
teljesítmény mindig a pedálozási erőtől függ.
Ha kis erővel hajtja a pedált, a támogatás kisebb, mint ami-
kor nagy erővel pedálozik. Ez a támogatási szinttől függetle-
nül érvényes.
Az eBike-hajtómű a 25/45 km/h km/órát meghaladó sebes-
ségek esetén automatikusan kikapcsol. Ha a sebesség
25/45 km/h alá csökken, a hajtómű automatikusan ismét
rendelkezésre áll.
A tolási segítség funkció ez alól egy kivétel, ekkor az eBike
pedálozás nélkül is támogatja a kerékpárost a kerékpár ala-
csony sebességû tolásában. A tolási segítség használatakor a
pedálok lehet, hogy forognak.
Az eBike-kal bármikor minden támogatás nélkül, tehát mint
egy szokványos kerékpárral is kerékpározhat, ehhez kap-
csolja ki az eBike-rendszert, vagy állítsa a támogatási szintet
az OFF fokozatba. Ugyanez érvényes üres akkumulátor ese-
tén is.
Az eBike-rendszer és a váltók kapcsolata
Az eBike-hajtóművel a sebességváltókat ugyanúgy kell hasz-
nálni, mint egy szokványos kerékpárnál (ügyeljen ekkor az
eBike-ja Üzemeltetési útmutatójára).
A sebességváltó típusától függetlenül célszerű a sebesség-
váltásnál rövid időre abbahagyni a pedálozást. Ez megköny-
nyíti a váltást és a hajtóműval kapcsolódó egységek elhaszná-
lódását is csökkenti.
A helyes fokozat kiválasztásával azonos erőfeszítés mellett
megnövelheti a sebességet és a hatótávolságot.
Az első tapasztalatok megszerzése
Célszerű az első tapasztalatok megszerzéséhez az eBike-kal
alacsony forgalmú utakon kerékpározni.
Próbálja ki a különböző támogatási szinteket. Kezdje a leg-
alacsonyabb támogatási szinttel. Mihelyt biztonságban érzi
magát, ugyanúgy részt vehet a forgalomban az eBike-jával,
mint bármely más szokványos kerékpárral.
Próbálja ki különböző körülmények között az eBike-ja hatótá-
volságát, mielőtt egy hosszabb, nagy igényű utat kezdene
tervezni.
Mi van befolyásolja a hatótávolságot
A hatótávolságot sok tényező befolyásolja, mint például:
– a támogatási szint,
– sebesség,
– a váltási gyakoriság,
– a gumiabroncsok fajtája és az abroncsnyomás,
– az akkumulátor kora és ápolása,
– az útprofil (emelkedők) és az út minősége (útburkolat),
– az ellenszél és a környezeti hőmérséklet,
– az eBike, a kerékpározó személy és a csomag súlya.
Bosch eBike Systems
Ezért egy utazás megkezdése előtt és utazás közben sem le-
het pontosan előre megadni a hatótávolságot. Általánosan
érvényes azonban:
– Az eBike-hajtómű azonos támogatási szintje mellett: mi-
nél kisebb erőt kell alkalmazni egy adott sebesség eléré-
séhez (például a váltó optimális használatával), annál ke-
vesebb energiát fogyaszt az eBike-hajtómű, és annál na-
gyobb hatótávolságot lehet az akku egy feltöltésével elér-
ni.
– Egyébként azonos feltételek mellett minél magasabb tá-
mogatási szintet állít be, annál kisebb lesz a hatótávolság.
Az eBike kiméletes kezelése
Ügyeljen az eBike-komponensek üzemi és tárolási hőmérsék-
letére. Óvja meg a hajtóegységet, a fedélzeti számítógépet
és az akkumulátort az extrém hőmérsékletektől (például az
intenzív napsugárzástól egyidejű szellőztetés nélkül). A kom-
ponensek (különösen az akkumulátor) az extrém hőmérsék-
letek hatására megrongálódhatnak.
Évente legalább egyszer adja le műszaki felülvizsgálásra az
eBike-rendszerét (ellenőriztesse többek között . a mechani-
kát és a rendszerszoftver aktuális változatát).
Karbantartás és szerviz
Karbantartás és tisztítás
A lámpák kicserélésekor ügyeljen arra, hogy a lámpák kom-
patibilisek legyenek a Bosch eBike-rendszerrel (kérdezze
meg a kerékpár kereskedőjét) és megfeleljenek a megadott
feszültségnek. Csak egyező feszültségű lámpák használhatók
csere esetén.
A komponenseket, beleértve a hajtóegységet is, nem szabad
vízbe meríteni vagy nagynyomású tisztítóval tisztítani.
Évente legalább egyszer adja le műszaki felülvizsgálásra az
eBike-rendszerét (ellenőriztesse többek között . a mechani-
kát és a rendszerszoftver aktuális változatát).
Az eBike szervizeléséhez vagy javításához kérjük forduljon
egy feljogosított kerékpár kereskedõhöz.
Vevőszolgálat és alkalmazási tanácsadás
Ha az eBike-rendszerrel és komponenseivel kapcsolatban
kérdései vannak, forduljon egy feljogosított kerékpár keres-
kedőhöz.
A kerékpár márkakereskedők kapcsolatfelvételi adatai a
www.bosch-ebike.com weboldalon találhatók.
Hulladékkezelés
A hajtóegységet, a fedélzeti számítógépet a ke-
zelőegységgel együtt, az akkumulátort, a sebes-
ség érzékelőt, a tartozékokat és a csomagolást
a környezetvédelmi szempontoknak megfelelő-
en kell újrafelhasználásra leadni.
Gondoskodjon saját maga arról, hogy a személyes adatok a
készülékről törlésre kerüljenek.
Ne dobja az eBike-ot és komponenseit a háztartási szemét-
be!
Magyar – 3
0 275 007 3D1 | (14.03.2022)
loading

This manual is also suitable for:

Bdu3741Bdu3760Bdu3761Bdu3780Bdu3781