Bosch BDU3740 Supplement Manual page 38

Drive unit, epac
Hide thumbs Also See for BDU3740:
Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 9
Slovenčina – 2
Opis výrobku a výkonu
Používanie v súlade s určením
Pohonná jednotka je určená výlučne na pohon vášho eBike
a nesmie sa používať na iné účely.
Popri tu predstavených funkciách môže kedykoľvek dôjsť
k softvérovým zmenám kvôli odstráneniu chýb a zmene
funkčnosti.
Vyobrazené komponenty
Jednotlivé znázornenia v tomto návode na obsluhu sa môžu
v závislosti od výbavy vášho eBike nepatrne líšiť.
Číslovanie vyobrazených komponentov sa vzťahuje na vyob-
razenia na grafických stranách na začiatku návodu.
(1) Pohonná jednotka
a)
(2) Snímač rýchlosti
(3) Špicový magnet
b)
(4) Magnet CenterLock
(5) Magnet ráfika (rim magnet)
a) možný odlišný tvar snímača a montážna poloha
b) možná odlišná montážna poloha
Technické údaje
Pohonná jednotka
Kód výrobku
Trvalý menovitý výkon
Krútiaci moment na pohone max.
Menovité napätie
Prevádzková teplota
Skladovacia teplota
Stupeň ochrany
Hmotnosť cca
Systém Bosch eBike používa FreeRTOS
(pozri http://www.freertos.org).
A)
Osvetlenie bicykla
B)
Napätie cca
Maximálny výkon
– predné svetlo
0 275 007 3D1 | (14.03.2022)
Osvetlenie bicykla
– zadné svetlo
A) V závislosti od právnych predpisov nie je možné vo všetkých vy-
B) Pri výmene žiaroviek dbajte na to, aby žiarovky boli kompatibil-
Nesprávne vložené žiarovky sa môžu zničiť!
Informácie o hlučnosti pohonnej jednotky
Hladina emisií hluku eBike systému pri použití váhového fil-
tra A je pri normálnej prevádzke < 70 dB(A). Ak niekto bicyk-
lom eBike neoprávnene pohybuje, pohonná jednotka gene-
ruje v rámci služby  poplašný zvuk. Tento
poplašný zvuk môže prekročiť hladinu emisií hluku 70 dB(A)
a môže dosahovať 80 dB(A) vo vzdialenosti 2 m od pohonnej
jednotky. Poplašný zvuk je k dispozícii až po aktivácii
služby  a možno ho opäť deaktivovať cez ap-
likáciu eBike Flow.
Montáž
Kontrola snímača rýchlosti (pozri obrázok A)
Speedsensor (slim)
Drive Unit
Snímač rýchlosti (2) a príslušný magnet CenterLock (4)
Performance Line
alebo špicový magnet (3) sú vo výrobe namontované tak,
CX/Cargo/
aby magnet pri otočení kolesa prechádzal popri snímači
CX Race Edition/
rýchlosti vo vzdialenosti minimálne 2 mm a maximálne
Speed
15 mm.
BDU3740
Pri konštrukčných zmenách je nutné dodržať správnu
BDU3741
vzdialenosť medzi magnetom a snímačom (pozri obrázok A).
BDU3760
Upozornenie: Pri demontáži a montáži zadného kolesa dá-
BDU3761
vajte pozor na to, aby ste nepoškodili snímač alebo držiak
BDU3780
snímača.
BDU3781
Pri výmene kolesa dávajte pozor na to, aby kábel snímača
W
250
nebol napnutý ani zalomený.
Nm
85
Magnet CenterLock (4) možno vybrať a opäť založiť maximál-
V=
36
ne 5-krát.
°C
–5 ... +40
Magnet ráfika
°C
+10 ... +40
Pri namontovaní magnetu ráfika nie je pre rozpoznanie oto-
čenia kolesa potrebný žiadny snímač. Pohonná jednotka sa-
IP54
ma rozpozná, kedy je magnet v jej blízkosti a vypočítava
kg
3
z frekvencie vzniku magnetického poľa rýchlosť a všetky os-
tatné potrebné údaje.
Keďže je pohonná jednotka citlivá na magnetické polia, za-
bráňte prítomnosti ďalších magnetických polí v blízkosti po-
V=
12
honnej jednotky (napr. magnetické zaskakovacie pedále,
magnetický merač frekvencie šliapania atď.), aby pohonná
jednotka nebola rušená.
W
17,4
Prevádzka
Na uvedenie systému eBike do prevádzky je potrebná
ovládacia jednotka. Dodržujte postup uvedenia eBike systé-
A)
hotoveniach špecifických pre príslušnú krajinu cez akumulátor
eBike
né so systémom eBike (spýtajte sa vášho predajcu bicyklov)
a aby sa zhodovali s uvedeným napätím. Žiarovky sa môžu vy-
mieňať len za žiarovky s rovnakým napätím.
W
0,6
Bosch eBike Systems
loading

This manual is also suitable for:

Bdu3741Bdu3760Bdu3761Bdu3780Bdu3781