Bosch BDU3740 Supplement Manual page 33

Drive unit, epac
Hide thumbs Also See for BDU3740:
Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 9
Varnostna opozorila
Preberite vsa varnostna opozorila in
navodila. Neupoštevanje varnostnih
opozoril in navodil lahko povzroči električni
udar, požar in/ali hude poškodbe.
Vsa varnostna navodila in opozorila shranite za prihodnjo
uporabo.
Besedna zveza akumulatorska baterija, uporabljena v teh
navodilih za uporabo, se navezuje na vse Boscheve
originalne akumulatorske baterije električnih koles.
Preberite in upoštevajte varnostne napotke in
u
navodila v vseh navodilih za uporabo sistema eBike
ter v navodilih za uporabo električnega kolesa.
Ne izvajajte ukrepov, ki bi vplivali na moč ali največjo
u
podprto hitrost pogona, posebej takšnih, ki bi jo
povečevali. S tem ogrožate sebe in druge ter se na javnih
površinah morebiti vozite nezakonito.
Sistema eBike ne spreminjajte ter nanj ne nameščajte
u
dodatnih izdelkov za povečanje zmogljivosti sistema
eBike. S tem praviloma skrajšate življenjsko dobo
sistema in tvegate poškodbe pogonskega sistema ter
kolesa. Poleg tega obstaja nevarnost, da garancija za kolo
preneha veljati in s tem tudi pravica do uveljavljanja
garancijskih zahtevkov. Z nestrokovnim ravnanjem s
sistemom poleg tega ogrozite lastno varnost in varnost
drugih udeležencev v prometu ter v primeru nesreč, ki so
posledica spreminjanja sistema, tvegate visoke stroške za
odgovornost in celo kazenski pregon.
Ne odpirajte pogonske enote. Popravil pogonske
u
enote se lahko lotijo le pooblaščeni strokovnjaki, ki pri
svojem delu uporabljajo originalne nadomestne dele.
To zagotavlja varnost pogonske enote. Če pogonsko
enoto odpre nepooblaščena oseba, garancija preneha
veljati.
Vse komponente, nameščene na pogonski enoti, in
u
vse druge komponente pogona električnega kolesa
(npr. verižnik, ležišče verižnika in pedala) je
dovoljeno zamenjati zgolj s komponentami z enako
zasnovo ali komponentami, ki jih je za vaše električno
kolo odobril proizvajalec. To zagotavlja zaščito
pogonske enote pred preobremenitvami in poškodbami.
Preden se lotite del (npr.: pregled, popravilo,
u
montaža, vzdrževanje, dela na verigi itd.) na
električnem kolesu, ga z avtom ali letalom
transportirate ali ga pospravite, odstranite
akumulatorsko baterijo. V primeru nenamernega vklopa
sistema eBike obstaja nevarnost poškodb.
Deli pogona se lahko pod ekstremnimi
pogoji, kot je npr. neprekinjena visoka
obremenitev pri nizki hitrosti vožnje po
klancih in pod veliko obremenitvijo,
segrejejo na temperature > 60 °C.
Po vožnji se z rokami ali nogami brez zaščite ne
u
dotikajte ohišja pogonske enote. Ohišje se lahko pod
ekstremnimi pogoji, kot so na primer trajni visoki vrtilni
Bosch eBike Systems
momenti pri nizki hitrosti vožnje ali vožnja po klancu
navzgor oz. vožnja pod veliko obremenitvijo, zelo segreje.
Na temperature ohišja pogonske enote vplivajo naslednji
dejavniki:
– temperatura okolice
– način vožnje (ravnina/klanec)
– trajanje vožnje
– načini podpore
– način uporabe (lastno poganjanje)
– skupna teža (kolesar, električno kolo, prtljaga)
– pokrov motorja pogonske enote
– lastnosti hlajenja okvirja kolesa
– vrsta pogonske enote in način prestavljanja
Uporabljajte zgolj originalne Boscheve akumulatorske
u
baterije, ki jih je za vaše električno kolo odobril
proizvajalec. Uporaba drugih akumulatorskih baterij
lahko povzroči poškodbe in nevarnost požara. Bosch v
primeru uporabe drugih akumulatorskih baterij ne
prevzema odgovornosti, garancija pa preneha veljati.
Magneta ne približujte vsadkom in drugim
zdravstvenim napravam, npr. srčnim
spodbujevalnikom ali inzulinskim črpalkam.
Magnet ustvari magnetno polje, ki lahko vpliva
na delovanje vsadkov ali zdravstvenih naprav.
Magnet ne sme biti v bližini magnetnih nosilcev
u
podatkov in naprav, ki so občutljive na delovanje
magneta. Zaradi magnetnih vplivov magnetov lahko pride
do nepopravljivih izgub podatkov.
Upoštevajte vse nacionalne predpise glede
u
registracije in uporabe električnih koles.
Obvestilo o varovanju osebnih podatkov
Ko je električno kolo priključeno na Bosch
DiagnosticTool 3, se za izboljšanje izdelkov podatki o
uporabi Boschevih pogonskih enot za električno kolo (npr.
poraba energije, temperatura itd.) z namenom izboljšanja
izdelkov posredujejo družbi Bosch eBike Systems (Robert
Bosch GmbH). Več informacij vam je na voljo na Boschevi
spletni strani za električna kolesa www.bosch-ebike.com.
Slovenščina – 1
0 275 007 3D1 | (14.03.2022)
loading

This manual is also suitable for:

Bdu3741Bdu3760Bdu3761Bdu3780Bdu3781