Table of Contents
Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

OWNER'S MANUAL
AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)
For general public use
Indoor unit
RAS-B10, 13, 16, 22N3KV2 Series
RAS-M07, 24N3KV2 Series
Outdoor unit
RAS-10, 13, 16, 22N3AV2 Series
RAS-M14GAV-E
RAS-M18UAV-E
RAS-3M18SAV-E
RAS-4M23SAV-E
RAS-3M26UAV-E
RAS-4M27UAV-E
RAS-5M34UAV-E1
ENGLISH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
DEUTSCH
PORTUGUÊS
POLSKI
ČESKY
PУCСКИЙ
HRVATSKI
MAGYAR
TÜRKÇE
NEDERLANDS
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
SVENSKA
SUOMI
NORSK
DANSK
ROMÂNĂ
БЪЛГАРСКИ
EESTI
LATVISKI
SLOVENČINA
SLOVENŠČINA
LIETUVIŲ
1110650175
Table of Contents
loading

Summary of Contents for Toshiba 24N3KV2 Series

 • Page 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ SVENSKA SUOMI NORSK AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) For general public use DANSK Indoor unit ROMÂNĂ RAS-B10, 13, 16, 22N3KV2 Series БЪЛГАРСКИ RAS-M07, 24N3KV2 Series EESTI Outdoor unit LATVISKI RAS-10, 13, 16, 22N3AV2 Series RAS-M14GAV-E SLOVENČINA RAS-M18UAV-E SLOVENŠČINA RAS-3M18SAV-E LIETUVIŲ...
 • Page 2: Precautions For Safety

  PRECAUTIONS FOR SAFETY The manufacturer shall not assume any liability for the damage caused by not observing the description of this manual. Store this owner’s manual in a location where it can be easily accessed when needed. Be sure to read this owner’s manual carefully before operating. It is recommended that maintenance be performed by a specialist when the unit has been operated for a long time.
 • Page 3 When the air-conditioning unit does not cool or warm, there may be a leakage of refrigerant. Please consult the supplying retail dealership. The refrigerant used in the air-conditioning unit is safe. It will not leak under normal operating conditions but if it leaks into the room and contacts a heat source such as a heater, or stove, it may cause a harmful reaction.
 • Page 4 “ONE- 4 TIMER (Yellow) TOUCH” of the button. If you prefer other settings you can select from the many other operating functions of your Toshiba unit. 5 OPERATION (Green) 6 RESET button Press : Start the operation.
 • Page 5: Maintenance

  Setting Everyday Timer OPERATION AND PERFORMANCE Press : Set the ON timer. Press 1. Three-minute protection feature: To prevent the unit from being activated for 3 minutes when suddenly restarted or switched to ON. 2. Preheating operation: Warm up the unit for 5 minutes before blowing warm air.
 • Page 6: Precauciones Sobre Seguridad

  PRECAUCIONES SOBRE SEGURIDAD El fabricante no asume responsabilidad alguna por los daños causados por no seguir el contenido e instrucciones de este manual. Guarde este manual del propietario en un lugar de fácil acceso para futuras referencias. Lea atentamente este manual del propietario antes de utilizar el aparato. Se recomienda realizar una operación de mantenimiento por un especialista cuando la unidad lleve utilizándose mucho tiempo.
 • Page 7 Kühlt oder wärmt das Klimagerät nicht, so ist möglicherweise Kühlmittel ausgelaufen. Fragen Sie bitte Ihren Fachhändler. Das im Klimagerät verwendete Kühlmittel ist sicher. Es läuft unter normalen Betriebsbedingungen nicht aus. Ist dies jedoch im Raum der Fall und es kommt mit einer Wärmequelle, so zum Beispiel einem Heizgerät oder Kocher in Kontakt, so kann es zu einer gesundheitsschädlichen Reaktion führen.
 • Page 8 FILTER (Orange) werden Ihnen alternierende Möglichkeiten wie kontrollierte Luftstromstärke, Richtung PRE.DEF (Vorheizen/ der Luftströmung usw. geboten. Falls Sie andere Einstellungen bevorzugen, können Sie diese aus den vielen weiteren Betriebsfunktionen Ihres Toshiba Geräts auswählen. Enteisen) (Orange) Drücken Sie : Beginn des Betriebs.
 • Page 9: Wartung

  Einstellen des tägliche Timers BETRIEBS-UND LEISTUNGSMERKMALE 1. Dreiminütige Einschaltverzögerung zum Schutz der Anlage: Wenn die Drücken Sie : Zum Einstellen Drücken Sie Klimaanlage aus- und sofort wieder eingeschaltet bzw. neu gestartet wird, verzögert diese Funktion den Betriebsstart um etwa 3 Minuten. Einschalttimers.
 • Page 10: Bezpečnostní Opatření

  BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Výrobce nepřijímá žádnou odpovědnost za poškození, způsobené nedodržováním ustanovení tohoto manuálu. Tuto uživatelskou příručku uložte na místě, kde ji v případě potřeby snadno naleznete. Před použitím si tuto uživatelskou příručku pozorně přečtěte. Doporučujeme, aby v případě, že bude zařízení v provozu dlouhodobě, prováděl údržbu schválený specialista. Tento spotřebič...
 • Page 11 Pokud klimatizační jednotka nechladí nebo netopí, může být příčinou únik chladicího média. V takovém případě se poraďte s prodejcem. Chladicí medium používané v klimatizační jednotce je bezpečné. Při normálních provozních podmínkách nedochází k jeho úniku, pokud však dojde jeho úniku do místnosti, může při kontaktu se zdrojem tepla, jako jsou kamna nebo trouba, dojít k nebezpečné reakci. Pokud dojde ke vniknutí...
 • Page 12 3 PRE DEF (Předehřev/odmražení) (Oranžová) a další nastavení, které měníte dotykem tlačítka „ONE-TOUCH“. Pokud 4 TIMER (Žlutá) dáváte přednost jiným nastavením, můžete si vybrat z mnoha provozních funkcí svého zařízení Toshiba. 5 OPERATION (Zelená) 6 Tlačítko RESET Stiskněte : Spustíte provoz.
 • Page 13 Nastavení kombinovaného časovače PROVOZ A VÝKONY : Nastavte čas spuštění. Stiskněte Stiskněte 1. Funkce tříminutové ochrany: Jako ochrana jednotky před aktivací na dobu 3 minut, pokud doje k náhlému spuštění nebo přepnutí do polohy ON. 2. Funkce předehřívání: Zahřejte jednotku 5 minut před spuštěním proudění Pokud problikává...
 • Page 14 Ako jedinica klima uređaja ne hladi ili ne grije, možda je problem u curenju rashladnog sredstva. Molimo, savjetujte se s ovlaštenim prodavačem. Rashladno sredstvo koje se koristi u jedinici klima uređaja je sigurno. U normalnim radnim uvjetima ono neće curiti, ali ako curi u sobu i dođe u kontakt s izvorom topline poput grijača ili peći, moglo bi doći do štetne reakcije.
 • Page 15 4 TIMER (Žuta) “ONE-TOUCH”. Ako biste željeli drugačije postavke možete ih odabrati iz 5 OPERATION (Zelena) mnogih drugih funkcija rada na svojoj Toshiba jedinici. 6 Tipka RESET Pritisnite tipku : Pokrenite uređaj.
 • Page 16 Namještanje svakodnevni programatora OPTIMALAN RAD UREĐAJA Pritisnite tipku : Podešavanje Pritisnite tipku programatora za 1. Zaštitna značajka od tri minute: Sprječava rad uređaja u trajanju od 3 uključivanje. minute nakon nenadanog pokretanja ili uključivanja. 2. Prethodno zagrijavanje: Zagrijavajte jedinicu 5 minuta prije početka Pritisnite tipku : Podešavanje puhanja toplog zraka.
 • Page 17: Biztonsági Előírások

  BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget a kézikönyvben leírtak be nem tartása által okozott károkért. Olyan helyet tartsa ezt a használati útmutatót, ahol szükség esetén könnyedén elérheti. Működtetés előtt olvassa el körültekintően ezt a használati útmutatót. Hosszú ideig tartó használatot követően ajánlott a készülék szakértő általi karbantartása. A készüléket nem használ hatják csökkent fi...
 • Page 18 Ha a légkondicionáló egység nem hűt vagy fűt, annak oka a hűtőközeg szivárgása lehet. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a viszonteladó kereskedéssel. A légkondicionáló egységben biztonságos hűtőközeg található. Normál üzemi feltételek mellett nem szivárog, de ha a belső légtérbe kerül és hőforrással, például fűtőtesttel vagy tűzhellyel érintkezik, az káros reakciót okozhat.
 • Page 19 (Narancssárga) 4 TIMER (Sárga) alternatív szolgáltatást nyújtsanak Önnek a gomb egyetlen megnyomásával. Amennyiben más beállításokat szeretne, úgy választhat a Toshiba készüléke 5 OPERATION (Zöld) számos egyéb funkciója közül. 6 RESET gomb Nyomja meg a gombot : A művelet elindul.
 • Page 20 A minden napra időzítés beállítása ÜZEMMÓDOK ÉS TELJESÍTMÉNY Nyomja meg a gombot : Állítsa be Nyomja meg a 1. Három perces védelem funkció: Megakadályozza a berendezés az ON időzítőt. működését 3 percig, ha közvetlenül működés után újraindították vagy bekapcsolták. 2. Előfűtés: Melegítse 5 percig az egységet, mielőtt meleg levegőt fúvatna. Nyomja meg a gombot, ha a Nyomja meg a...
 • Page 21 Če klimatska naprava ne hladi ali ogreva, je morda prišlo do uhajanja hladila. Prosimo, da se posvetujete z dobaviteljem. Hladilo, ki se uporablja v klimatski napravi, je varno. Pod normalnimi pogoji ne bo puščalo, vendar če pušča v prostor in pride v stik s toplotnim virom, kot je grelnik ali pečica, lahko povzroči škodo.
 • Page 22 4 TIMER (Rumena) z enkratnim dotikom (ONE-TOUCH) na tipko. Če želite druge nastavitve, jih 5 DELOVANJE (Zelena) lahko izberete izmed številnih drugih funkcij vaše enote Toshiba. 6 Gumb za RESETIRANJE Pritisnite na : Sprožite delovanje.
 • Page 23 Nastavitev dnevnega Timerja DELOVANJE IN UČINEK Pritisnite na : Nastavitev timerskega vklopa Pritisnite na 1. Triminutna zaščitna funkcija: Za preprečitev aktiviranja enote za 3 (On Timer). minute, ko jo nenadoma ponovno sprožite ali priklopite na ON. 2. Začetno ogrevanje: Ogreje enoto za 5 minut pred začetkom oddajanja Pritisnite na : Nastavitev toplega zraka.
 • Page 24 Keď klimatizačná jednotka nechladí či neohrieva vzduch, môže to byť následok úniku chladiva. Kontaktujte maloobchodného dodávateľa. Chladivo použité v tejto klimatizačnej jednotke je bezpečné. Za normálnych prevádzkových podmienok neuniká, ale ak unikne do miestnosti a príde do kontaktu so zdrojom tepla, napríklad s ohrievačom alebo sporákom, môže dôjsť ku škodlivej reakcii. Keď...
 • Page 25 Rozmraziť) (Oranžová) 4 ČASOVAČ (Žltá) alternatívnu možnost ovládania na JEDEN DOTYK. Ak uprednostnujete iné nastavenia, môžete si vybrat z mnohých prevádzkových funkcií vášho 5 CHOD (Zelená) zariadenia Toshiba. 6 Tlačidlo RESET Stlačte : Spustenie zariadenia. PRÍPRAVA PRED POUŽITÍM AUTOMATISK FUNKTION Príprava fi...
 • Page 26 Nastavenie každodenného casovaca CHOD A VÝKON Stlačte : Nastavenie casovaca Stlačte 1. Funkcia trojminútovej ochrany: Na zabránenie zariadeniu spustiť sa na 3 na spustenie. minúty, keď je náhle reštartované alebo zapnuté do polohy ON. 2. Chod pred začatím kúrenia: Zahriatie jednotky na 5 minút pred začatím fúkania teplého vzduchu.

Table of Contents