Sharp AQUOS User Manual page 27

Hide thumbs
Filtrare canale; apăsați [INFO] (Informații): Acest lucru vă
permite să ltra i canalele a ate în lista de canale după tip.
Editare canale; apăsați [MENU] (Meniu): Accesarea acestei func ii vă
permite să adăuga i canale la lista dvs. de favorite, să terge i, să muta i
sau să ignora i canale. Folosi i butoanele săge i pentru a selecta op iunea.
Favorite - adăuga i un canal la lista de favorite apăsând [OK] când
viziona i canalul dorit. Apăsa i din nou pentru a elimina canalul
din lista de favorite. Canalele favorite pot selectate în modul
normal Televiziune digitală apăsând butonul [FAV] (Favorite).
Ștergere - terge i de nitiv canalul. Poate recuperat doar reglându-l din
nou. Pentru a selecta un canal în vederea tergerii, apăsa i butonul [OK].
Mutare - Muta i canalul selectat într-o pozi ie diferită. Apăsa i [OK] pe
canalul ales i muta i canalul selectat cu săge ile sus i jos în pozi ia
dorită. Apăsa i [OK] pentru a con rma noua sa pozi ie în lista de canale.
NOTĂ: Pentru a muta canalele, asigura i-vă că în meniul Canal "LCN"
i "Actualizare automată listă de canale " sunt dezactivate.
Ignorare - În modul Televiziune digitală, folosind butoanele CH +/-,
canalul selectat va ignorat. Selecta i un canal de ignorat apăsând
butonul [OK]; pentru a anula selec ia, apăsa i din nou butonul [OK].
AQUOS NET+
AQUOS NET+ vă oferă ocazia de a vă bucura de o varietate de aplica ii sau
de a naviga pe Web de pe televizorul dvs. LCD AQUOS. Pentru a accesa
meniul AQUOS NET+ în orice moment, apăsa i butonul NET+ de pe
telecomandă sau selecta i-l din meniul Mai multe aplica ii.
NOTĂ: A tepta i până când televizorul se conectează la re eaua Wi-Fi.
Poate dura câteva minute din momentul în care porni i televizorului.
Naviga i prin meniu cu ajutorul butoanelor de navigare ▲/▼/◄/►. Pentru
a con rma elementul pe care dori i să îl reda i/vizualiza i, apăsa i butonul
[OK]. Pentru a reveni la meniul anterior, apăsa i butonul [Meniu] i accesa i
func iile suplimentare cu ajutorul butoanelor colorate.
Pentru a părăsi meniul AQUOS NET+ apăsa i butonul [IE IRE].
Pornire - Ecranul principal cu lmele recomandate
i cu ultimele aplica ii deschise
Toate Apps - Deschide o listă cu aplica iile disponibile
Filme - Deschide o listă cu lmele disponibile
Emisiuni TV - Deschide o listă cu emisiunile disponibile
Muzică - Deschide o listă cu muzica i videoclipurile disponibile
Jocuri - Listă de jocuri i aplica ii conexe de gaming.
Sportiv - Listă de aplica ii conexe de sport.
Ştiri - Listă de aplica ii de tiri.
Căutare - căutarea unei aplica ii prin introducerea
numelui acesteia sau a unei păr i din nume.
Aplicaţiile mele - Adăugând aplica ii în lista „Aplica iile mele", ve i
putea accesa rapid aplica iile dvs. preferate. Pentru a adăuga o
aplica ie în listă, eviden ia i orice aplica ie i apăsa i butonul verde;
aplica ia va apărea acum în lista „Aplica iile mele". Pentru a elimina
o aplica ie nedorită din lista „Aplica iile mele", trebuie să eviden ia i
aplica ia pe care dori i să o terge i i să apăsa i butonul VERDE.
Setări - În meniul setări, pute i schimba limba portalului Aquos
NET+, pute i con gura un ltru pentru aplica ii speci c limbii
selectate i pute i reini ializa toate setările la valorile implicite.
REINIŢIALIZAREA SETĂRILOR DE UTILIZATOR: Dacă dori i să
reini ializa i complet toate setările de utilizator de pe AQUOS NET+,
trebuie mai întâi să intra i în meniul Setări al portalului i să selecta i
„Reini ializare dispozitiv". Selecta i DA cu ajutorul cursorului i apoi
apăsa i OK pe telecomandă pentru a con rma reini ializarea setărilor.
NOTĂ: Pentru a răspunde cerin elor clien ilor no tri, produsele noastre sunt
îmbunătă ite constant. În urma eforturilor noastre continue, vor adăugate
aplica ii noi în meniul AQUOS NET+. Aplica iile i con inutul meniului AQUOS
NET+ pot modi cate fără a anun ate în prealabil. Este posibil ca unele
dintre func ii sau con inuturi să nu e disponibile în ara dumneavoastră.
Ghid TV pe 7 zile
Ghidul TV este disponibil în modul TV Digital. Oferă informa ii despre
programele viitoare (dacă este acceptat de canalul digital). Pute i vizualiza
ora de începere i de terminare a tuturor programelor pe toate canalele
pentru următoarele 7 zile i pute i seta mementouri.
1.
Apăsa i pe [TV GUIDE]. Va apărea următorul Ghid TV pe 7 zile.
Naviga i în meniu folosind butoanele ▲/▼/◄/►.
2.
Acum, puteţi:
Apăsa i [INFO] (Informații) pentru a vizualiza informa ii suplimentare
despre programele eviden iate.
Apăsa i butonul [VERDE] pe un program eviden iat pentru a seta un
memento.
Apăsa i
/
pentru a vizualiza lista de programe din ziua
anterioară/următoare.
Apăsa i pe [EXIT] pentru a ie i din Ghidul TV pe 7 zile
HDR (High Dynamic Range)
Func ia HDR elimină câteva dintre limitările unui semnal video standard
i a ează imaginea construită cu o gamă mai amplă de culori i
luminozitate.
NOTE:
Func ia HDR se va activa în mod automat, dacă se detectează
un semnal HDR, cu condi ia ca Format HDMI 2.0 să fost setat la
„Îmbunătă ire" în meniul „Setări HDMI".
Dacă vă conecta i printr-unul dintre porturile HDMI, dispozitivul extern
trebuie să accepte, de asemenea, HDR, HDMI2.0 i să redea con inut în
format Mastered HDR.
27

Hide quick links:

loading

  Also See for Sharp AQUOS

  Related Manuals for Sharp AQUOS

Table of Contents